ŽIADOSŤ

O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

pre SZČO

ktorej v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

POKLESLI TRŽBY

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

Sídlo PO/adresa trvalého bydliska FO

ano

(Kód SK NACE Rev.2 - Štatistická klasifikácia ekonomických činností (uviesť 5 - miestny číselný kód v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR) SR č. 306/2007 Z. z. )

FO

Oblasť podnikania (vybrať jednu z možností - zadajte X)Miesto a adresa prevádzky alebo organizačnej jednotky

2. ÚDAJE O ŠTATUTÁRNOM ZÁSTUPCOVI PRÁVNICKEJ OSOBY

Adresa:

3. POVINNÁ PRÍLOHA K ŽIADOSTI

Výkaz pre priznanie príspevku

4. ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 1. som nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,

 2. v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mi poklesli tržby,

 3. spĺňam podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:

  • mám splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • mám splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • neporušil som zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
  • nemám voči úradu splatné finančné záväzky,
  • nie som v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemám určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • nemám evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  • nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 4. nie je voči mne nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 5. som subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

5. POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (vzťahuje sa iba na žiadateľa, ktorým je fyzická osoba)

Podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 25. 5. 2018, musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia; v prípade poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich nesprávnosť. Ústredie a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO 30794536, spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej správy. V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov, otázok sa môžete obrátiť na: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk

6. POUČENIE

Potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti; som si vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach v predchádzajúcich odsekoch, podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 Podvod, § 225 Subvenčný podvod, § 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Som si vedomý/á, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v tejto žiadosti a jej prílohách je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný požadovať vrátenie poskytnutého finančného príspevku v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

Súhlasím, aby údaje uvedené v žiadosti boli použité a spracované v informačnom systéme Ústredia a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s účelom, pre ktorý boli poskytnuté podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý, že po schválení tejto žiadosti som povinný uzatvoriť s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu, ktorá bude obsahovať podmienky poskytnutia požadovaného príspevku. Súčasťou dohody budú aj údaje uvedené v bode 5. Čestné vyhlásenie tejto žiadosti. Dohoda mi bude zaslaná na podpis pred úhradou prvého príspevku.